Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05Høringsuttalelse fra SU Trolldalen


Samarbeidsutvalget i Trolldalen barnehage ønsker ny og forenklet
modell for finansiering av våre barn i private barnehager.

Samarbeidsutvalget har gjort seg kjent med hovedspørsmålet i den viktige
og pågående høringen om fremtidig finansieringen av private barnehager. To nye modeller er ute på
høring og én av disse skal tre i kraft fra 1. januar 2016.

Samarbeidsutvalget i Trolldalen barnehage ønsker forutsigbarhet i tilskudd for å kunne satse på
kontinuitet i personalet slik at de kan være trygge voksne for store og små
hver dag hele uken, hele året. Forutsigbarhet i personalet legger også til
rette for kontinuitet i det faglige, didaktiske og pedagogiske arbeidet som
foregår i barnehagen. Forutsigbarhet i økonomien skaper samtidig muligheter for
kortsiktig og langsiktig vedlikehold av bygningsmassene. Samarbeidsutvalget i
Trolldalen barnehage ønsker derfor forslaget om en ny og forenklet modell for
finansiering av barn i private barnehager blir foretrukket.Vi vil med dette gi uttrykk for at vi også forventer at Notodden kommune, i sitt svar til Utdanningsdirektoratet, velger å
støtte kravet om en ny og enklere modell for finansiering hvor man tar
utgangspunkt i gjennomsnittlige utgifter i
nasjonale kommunale barnehager. På bakgrunn av dette skal det beregnes en felles
nasjonal sats som justeres for den reelle bemanningen i den enkelte kommune.

En ny og enklere modell for utregningen av tilskuddet vil gi
vesentlig større forutsigbarhet i beregningen av tilskuddet. Dagens situasjon
gjør det vanskelig å drifte på en god måte når tilskuddet endres halvveis ut i
året. Notodden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, noe som gjør at
de prioriterer lite penger til sine egne kommunale barnehager. Private
barnehager får av dette 98 %. Trolldalen barnehage er en barnehage som har
satset sterkt på faglig, didaktisk og pedagogisk kvalitet både for ansatte,
bygningsmassen og utearealene. Dette er utfordrende med dagens uforutsigbare og
til dels urettferdige system.

Vi vil minne om at kommunen som barnehagemyndighet for alle kommunens offentlig
godkjente barnehager skal ivareta interessene til hele barnehagesektoren i sitt
høringssvar, også ansatte, foreldre og barna i private barnehager.

 

Her er tre viktige grunner til at vi ønsker en ny modell for
finansiering av private barnehager:

· Legger
til rette for økt kvalitet og en bemanningsnorm i barnehagene

· Forenkler
dagens svært kompliserte og ressurskrevende system

· Gir en mer rettferdig fordeling av tilskudd til barn i
barnehager

 

Foreldre betaler
det samme – store forskjeller i bemanning og tilskudd

 

Kommunen vil i ny modell, slik vi forstår forslaget,
kunne styre kvaliteten i alle barnehagene, gjennom å gi et tilskudd til barn i
private barnehager som i all hovedsak blir regnet ut i fra hva lokalpolitikerne
bestemmer skal være lokal bemanningstetthet.Med tanke på at foreldre – med barn i både kommunale og private barnehager –
betaler den samme maksimalprisen, er dette både rett og rimelig, og følger et
rettferdighetsprinsipp som barnehagen ikke kan kontrollere skjer gjennom dagens
svært kompliserte modell.Ny modell vil gi oss ansatte og foreldre innsyn og forståelse for hva slags
tilskudd vår barnehage får for å levere kvalitet på ukentlig basis til våre
barn. Barnehagen, ansatte og foreldre vil kunne være trygg på at våre barn får
de tilskuddene de har krav på.Dagens kompliserte modell er det umulig for hver enkelt barnehage å sette seg
inn og kontrollere.Ny modell gir en sikkerhet for hvilken bemanning og grunnlag for kvalitet våre
barn skal få.

Vi er kjent med Stortingets samlede løfter om en nasjonal bemanningsnorm innen
2020 (
http://www.enbedrebarnehage.no/dette-mener-partiene).Ny modell, slik vi forstår det, vil ifølge barnehagen og de ansatte gi en helt
annen forutsigbarhet i planlegging av kvalitet og kvalitetsutvikling. Det er en
stor fordel at ny modell da også er laget for at Stortinget endelig – etter
mange års debatt og krav fra FUB, Barneombudet og stort sett alle aktører i
barnehagesektoren – enkelt kan implementere en nasjonal bemanningskvalitet og
andre kvalitetskrav i den foreslåtte nye finansieringsmodellen.Dette høres svært vanskelig ut å gjennomføre kvalitetskrav i dagens system som
barnehagen helt klart uttrykker vil kreve analyse av kommunale utgifter ned på
barnehage- og bilagsnivå.

  

På vegne av Samarbeidsutvalget 

Steinar Fyrileiv og Åsve Murtnes 

Foreldrerepresentanter i Trolldalen barnehage 


Kopi send til: 
Utdanningsdirektoratet - post@utdanningsdirektoratet.no


Kopi: Kommunen v/ordfører Jørn Christensen, rådmann Svein Aannestad og barnehageansvarlig Margrete H. Haga Lindeland
Kopi: Politikere i kommunestyret
Kopi: Barneombudet og Foreldreutvalget for barnehager
Webløsning fra WebSys