Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05BELMAR


Vedtekter for Belmar Barnehage AS

[VEDTEKTER]

for BELMAR BARNEHAGE ASGjeldende
fra 15. Desember 2019

Vedtatt av styret 09.12.2019 i Kattekleiv og  Belmar Barnehage AS
§ 1 BARNEHAGENS EIERFORHOLD 

Belmar Barnehage AS eies av daglig leder Inger Lise Wølner


Eierforhold. Barnehagebyggene  til Belmar Barnehage AS 

Belmar - Håkon V gate 3,  3116 Tønsberg.  

Ble første gang godkjent som barnehage i 31.05.2010. For  da 18 barn. Barnehagen ble utvidet og barnehagen fikk ny godkjenning i november 2015. Utvidet drift var til 25 barn. Endelig godkjenning fra Januar 2016. Barnehagen ble godkjent for 36 barn i alderen 0-6   år. Barnehagens bygg eies er Remida AS 

Stiftsgården. Håkon V gate 1, 3116 Tønsberg. 

Barnehagebygg godkjent 01.08.2017 - For 20 barn over 3 år, 9 barn under 3 år,  34 barn dersom alle barna er over 3 år. Barnehagebygget eies av Remida AS.

Belmar barnehage AS, leier lokaler og uteområdet av Remida AS. 

Eier av Remida AS er daglig leder og eier av  Belmar Barnehage AS og  daglig leder og eier av Kattekleiv Barnehage AS; Inger Lise Wølner.


Styret i Belmar Barnehage as ivaretar barnehageeier rollen.

Barnehageeierrollen ivaretas av det til enhver tids valgte styret i Belmar
barnehage AS i henhold til de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter
for drift av barnehager og aksjeselskaper. 

Styreleder: Per Christian Voss, Daglig leder; Inger Lise Wølner, Styremedlem;Hæge M. Lund
§ 2 LOVVERK

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,
Rammeplanen, gjeldende forskrifter og retningslinjer, og ellers de til enhver
tid gjeldende lover og kommunale retningslinjer, barnehagens virksomhetsplan
(Langtidsplan) og barnehagens årsplan. § 3 FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet
ivareta barnas behov for omsorg, lek, og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med FN`s konvensjon om barns rettigheter. Barnehagen skal lære barna om tro og verdier på et generelt grunnlag, som
favner alle religioner og livssyn. Opplæring til tro er ikke barnehagen, men hjemmets ansvar.

Barnehagen skal fremme demokrati og
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering

(Lov om barnehager §1 )
§ 4 BARNEHAGENS INNHOLD

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, der
Rammeplanen  gir retningslinjer for
innholdet Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal
lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning
tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og
respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og
glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og
vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.§ 5 FORELDRERÅD
OG SAMARBEIDSUTVALG
 

Belmar Barnehage har et foreldreråd bestående av alle foreldrene i Belmar Barnehage AS.  Belmar Barnehage AS har et
samarbeidsutvalg bestående av valgte forledrerepresentanter fra Belmar (0-5 år) og Stiftgården (2-6 år)For foreldrerådet og samarbeidsutvalget gjelder bestemmelser gitt i
barnehagelovens §4 

§ 6 OPPTAKSMYNDIGHET Opptaket av barn til barnehagen foretas i tråd med
barnehagens vedtekter av barnehagens daglige leder og virksomhetsleder. Klager
på vedtak rettes til samme instans samt kommunen.  Alle godkjente barnehager i Tønsberg samarbeider om opptak av barn i hht
barnehageloven § 12.
Hovedopptak har søknadsfrist 1. februar. 

Løpende opptak utenom samordnet opptak foretas av daglig leder og
virksomhetsleder.
 § 7 OPPTAKSKRITERIER 

Barnehagene er 
nærmiljøbarnehager for barn tilhørende skolekretsen til barnehagen.
Barn fra nærmiljøet prioriteres ved opptak så sant dette ikke får uheldige
følger for gruppesammensetningen.
Følgende
kriterier gjelder for tildeling av plass i barnehagen:1.  Barn med nedsatt
funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i hht. barnehageloven § 13.

2.  Barn det er fattet
vedtak om i forhold til lov om barnevernstjenester §§4-12 og §§4-4

3.  Barn som kommer
fra familier med store belastninger, slik som sykdom eller funksjonshemming
.

      (krav til dokumentasjon)

4Søsken av barn i barnehagen

5.  Barn av ansatte
dersom dette er viktig i ansettelsesøyemed

6.  Minoritetsspråklige
barn som har særlig behov for å styrke språkutvikling og integrering.

     Krav til dokumentasjon fra
helsestasjon, PPT eller flyktningmottak.  § 8 KLAGE PÅ OPPTAKET I offentlige barnehager er opptaket regulert av Forskrift
til lov om barnehager, av 16.12.2005, og kan påklages. Klagen må fremsettes
skriftlig og frist er 3 uker etter mottatt melding. Klagen blir på nytt
behandlet av opptaksutvalget for endelig vedtak i kommunens klageorgan.

§ 9 OPPTAKSPERIODE, OPPSIGELSE/ENDRING AV PLASS/ FERIEAVVIKLING·  Barnehageåret starter 1. august og slutter 30.juni.

*   
Barn som
får tildelt plass beholder plassen frem til skolestart


*   
Juli er
feriemåned - Det må søkes særskilt om plass i feriebarnehagen.


     
 Alle barn 
må ha min 3 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren.


*   
Søknadsfrist
for et ferietilbud i juli må sendes til barnehagen innen utgangen av april


*   
Skolebarn
og barn som skal slutte / begynne i andre barnehager må betale for de dagene
som

        benyttes  etter 30.juni ut fra gjeldende dagspris.


*   
Oppsigelsestid
er 2 mnd


*   
Dersom et
barn skal slutte i barnehagen i løpet av året, må skriftlig oppsigelse sendes
barnehagen

        eller  legges inn på www.kattekleiv.no innen den
første to måneder før barnet tas ut.


*   
Plassen
kan ikke sies opp etter 1.mai, slike tilfeller kreves betaling ut
barnehageåret.


*   
Ved
oppsigelse av barnehageplass i tidsrommet 1.juli - 1. august kreves betaling
for september. § 10 ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID

Barnehagen
er åpen fra kl. 06.45 til kl. 16.30 mandag til fredag.

Barnehagen er stengt på helligdager.

Barnehageåret starter 1. august. § 11
BARNEHAGEÅRET


Barnehagene følger barnehageruta, med nytt barnehageår fra 1. august.

Det er satt opp 5 dager per barnehageår til pedagogisk planlegging og
kompetanseheving. Barnehagene er da stengt. Barnehagene er også stengt på lille
julaften, jul- og nyttårsaften, og på onsdag før skjærtorsdag.I juli vil det være organisert et
felles sommer barnehage.

De som har bruk for slik plass melder behov til virksomhetsleder. § 12 FERIE.

Barnehagen holder stengt Lillejulaften, (23 desember), Julaften, (24 desember),
nyttårsaften (31. desember) dersom disse faller på en hverdag, samt på onsdag
før skjærtorsdag og fredag etter KristI HimmelfartsdagI løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 6 kurs- og
planleggingsdager.


Disse forsøkes avviklet i forbindelse med kommunens planleggingsdager for
grunnskolen.

Foresatte vil senest 1 måned før bli orientert skriftlig om stenging i denne
forbindelse.§ 13 FORELDREBETALING

 Betaling
for opphold i barnehagen følger statens maksimalsatser.


*  
En
forutsetning for å kunne benytte ferietilbudet kostnadsfritt er at barnet skal
ha et barnehagetilbud

       fra nytt barnehageår som
starter 1.august.


*  
En
forutsetning for å benytte sommerferietilbudet er at barnehageplass for inneværende


       barnehageår er betalt.


Ferietilbud
for skolebarn er i samarbeid med Kattekleiv Ferie og Fritid


Det gis
30% søskenmoderasjon for barn nr.2


Det gis
50% søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere.


Søskenmoderasjon
gis også dersom søsknene går i forskjellige barnehager.


Søskenmoderasjon
tildeles til det barnet med lavest plass- %.


Matpenger betales i tillegg til foreldrebetaling -
betalingen følger selvkostprinsippetManglende
betaling (mer enn 2 mnd restanse) kan medføre at barnet mister plassen,
ikke får starte opp på et nytt barnehageår eller får mulighet til å benytte
ferietilbudet på Villamoen før ubetalte regninger er betalt.

Foreldre får skriftlig og muntlig melding om dette.Kommune
har ordninger for foreldre med lav betalingsevne (jfr. Lov om sosiale
tjenester og Folketrygden). § 14 BARNS SYKDOM

Barnehagestyrer avgjør, i samråd med foreldre, om barnet
p.g.a. sykdom ikke kan være i barnehagen. Dette er av hensyn til barnet selv
og/eller de andre barna. Ved ulykke, sykdom og mistanke om sykdom kontakter
styrer lege ved behov. Foreldre skal varsles snarest uten ubegrunnet opphold.
§ 15 LEKE- og OPPHOLDSAREAL

Barnehagen har som veiledende norm og å følge Tønsberg  Kommune sin veiledende norm for lekeareal inne
og ute dersom dette ikke får uheldige følger i forhold til gruppesammensetning, pedagognorm, bemanningsnorm og utnyttelse av offentlig godkjente finansierte barnehageplasser. 

Barnehagens leke og oppholdsareal pr. barnehageplass er 4,2 m2 dersom alle barna er over 3 år

Barnehagen fikk ny godkjenning av Belmar Barnehage as. - Barnehagen har 300m2 leke og oppholdsareat i begge barnehagebygg. Max plass for 36 barn i Belmar , og 34 barn i Stiftgården. Barnehagen har max godkjenning på  75 barn dersom alle barna er over 3 år. Arealutnyttelse pr barn i Belmar Barnehage as er; 4m² netto pr. barn over 3 år, og 5 for barn under 3 år. Arealutnyttelsen tar utgangspunkt i de rom som
faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter. 
Høsten 2019 har barnehagen fått hage stue og nytt opparbeidet uteområde. 
§ 16 FORVALTNING/ADMINISTRASJON Barnehagen har tilsatt en virksomhetsleder som
barnehageeiers representant på arbeidsplassen

jf § 17, Lov om barnehager. Barnehagen har en felles administrasjon med Kattekleiv Barnehage as bestående
av daglig leder, styrer, en
virksomhetsleder fra hvert hus  og en kontorhjelp.
§ 17 STYRINGSVERK

Barnehagen skal ha et foreldreråd som består
av alle foreldre/foresatte til barn i den enkelte barnehage. Foreldrerådet
velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU).Roller og oppgaver til foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) følger de til
enhver tid gjeldende lov og forskrifter, jf. §4 i barnehageloven.
Lokal virksomhetsleder har møte-, tale- og forslagsrett og
er sekretær for SU. 

Barnehagens styre er overordnet SU og SU må rette seg etter
de vedtak som til enhver tid blir gjort gjeldende. Barnehageeier kan delta i
den enkelte barnehages samarbeidsutvalg og har møte- og uttalerett. SU fatter
vedtak om den lokale barnehageenhetens årsplan.
§ 18 INTERNKONTROLL – HMS

Hver barnehage har et internkontrollsystem som dokumenterer
at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på de områder
internkontrollforskriftene er gjort gjeldende. Barnehagen har et internkontrollsystem i henhold til forskrift om Miljørettet
helsevern i skole og barnehage.
§ 19 TAUSHETSPLIK OG OPPLYSNINGSPLIKT 

Personalet i barnehagen har taushetsplikt  etter reglene som gjelder i forvaltningsloven
§13.

Personalet har opplysningsplikt  til  sosialetjenesten og barrnevernstjenesten
etter barnehageloven §21 og §22

Skriftlige opplysninger/informasjon om barn i barnehage oppbevares i
elektronisk arkiv og i henhold til arkivloven. 
Når barnet slutter i barnehagen vil skriftlige opplysninger slettes året
etter at barnet har startet på skolen.
 § 20 HELSEOPPLYSNINGER

Foreldrene er pliktig til snarest mulig å melde fra til
barnehagen dersom barnet er syk. Barn som er for syke til å ha nytte av
oppholdet holdes hjemme.§ 21 FASTSETTELSE/ENDRINGER AV
VEDTEKTENE


Vedtektene fastsettes av barnehagens styre og kan endres av
samme organ.
   

Webløsning fra WebSys