Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05KFF


Vedtekter for Kattekleiv Ferie og Fritid

[VEDTEKTER]

for Kattekleiv Ferie & Fritid

Gjeldende fra Mai 2016

Vedtatt av styret i Kattekleiv Barnehager as§ 1 ANSVARLIG
ORGAN


Kattekleiv Ferie og Fritid  drives
av Kattekleiv barnehager as i samsvar med  

Opplæringslovens
§ 13-7
.

§ 2 MÅLGRUPPE 

KFF er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud før og etter skoletid for
barn på 1.–7. årstrinn

.

 § 3 FORMÅL 

KFF skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden,
gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og
fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov§ 4 LEDELSE

Dagligleder og styrer i Kattekleiv barnehager as har det
overordnede ansvar for KFF.

Virksomhetsleder av KFF har ansvaret for den daglige driften med styrer som
nærmeste overordnede.

I tillegg til virksomhetsleder, bemannes KFF med fagarbeidere/assistenter.

Samarbeidsutvalget er det øverste lokale styringsorganet for KFF.
§
5 LEKE OG OPPHOLDSAREAL
 

Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet.

De fysiske omgivelsene må inneholde mange og varierte væresteder/lekesteder der
barna kan sette sitt preg på arealene§ 6 OPPTAKSMYNDIGHET 

Opptaket av barn til KFF foretas i tråd med vedtektene av daglig leder og
virksomhetsleder.

Opptak utenom hovedopptaket 1. april foretas forløpende. 

§ 7 OPPTAKSPERIODE

Hovedopptak av barn skjer om våren med påmeldingsfrist 1.april, og gjelder for oppstart
1.august. Påmelding skjer på fastsatt skjema som finnes på www.kattekleiv.no.

Opptak ellers kan foretas gjennom hele året, men må ses i sammenheng med § 6.

Plassen beholdes til den sies opp jf. § 10.

Plassen bekreftes ved at foresatte får tilsendt en kontrakt som returneres
innen 1 uke,

i undertegnet stand.

Ved eventuelt begrenset opptak; jf. § 7 i vedtektene
 

 

§ 8 OPPTAKSKRITERIER 

Ved behov for å begrense opptaket foretas opptak etter følgende kriterier.

1. Barn som tilhører
skoler vi tilbyr transport til

2. Barn med søsken i Kattekleiv barnehager as sine barnehager

3. Barn på 1. og 2. årstrinn

4. Barn på 3. årstrinn

4. Barn på 4. årstrinn§ 9 OPPSIGELSE/ENDRING AV PLASS

Gjensidig
oppsigelse er
2 måned.

Oppsigelsestiden
løper fra den 1. i måneden.


Oppsigelsen
skal skje skriftlig til
KFF

Endring av plass må meldes skriftlig  til KFF , endringen tres i kraft etter

2 måneder om ikke annet er avtalt.

Plassen kan ikke sies opp eller reduseres
etter 1. mai. 

Oppsigelse av plass i tidsrommet 1. mai til 1. august medfører at august blir
oppsigelsesmåned. Melding om reduksjon av plass etter 1.mai vil først gjelde
fra 1. september.§ 10
BEMANNING
 

Bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger,
det betyr en bemanningsnorm som er fleksibel og kan tilpasses i forhold til
behov.

Som grunnlag for vurdering av bemanningen skal det i hovedsak legge til grunn
en voksen pr. 14 hele plasser.§ 11 ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID


Frokostklubben
åpner 06:45 – dette er et extra tilbud som man betaler for.

Den omfatter frokost og transport til skolen. Noen tider i løpet av året er man
sammen med barnehagen på frokostklubben.

KFF åpner etter skoletid og er åpen frem til 16.30.

KFF er åpen alle virkedager med følgende unntak:

 - 3-5 dager i løpet av skoleåret på
grunn av planleggingsdager.

    Dato for disse dagene vil være
sammenfallende med skolens planleggingsdager.- Lillejulaften, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag- KFF er stengt i juli måned men Ferie & Fritid er åpen og kan benyttes mot
betaling§ 12 FORELDREBETALINGPrisen
for en 100% plass er samme som en SFO plass i Notodden kommune.

Beløpet fordeles på 11 månedlige innbetalinger med juli som betalingsfri måned

(ingen regning 1 juni – pga forskuddvis betaling).

Priser og plasstyper vil en finne på www.kattekleiv.no.

Unnlatelse av betaling medfører oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel.

 

§ 12 FERIE

Kattekleiv Ferie & Fritid er åpen fra 1. august til 30. juni uten extra
betaling,

noen dager er stengt les jf § 10. 

Ønsker man plass i juli må man betale en dags pris som blir satt av styret i
Kattekleiv  barnehager as. 
§ 13 SØSKENMODERASJON

Når flere søsken har plass på 
KFF, betaler en fullt for første barn og 30% for søsken nr. 2 og 3. 

Det gis ikke søskenmoderasjon på frokostklubb og matbetalingen.§ 14 TAUSHETSPLIKT

For medlemmer i styrende organer for skolefritidsordningene og ansatte i
KFF, herunder også studenter, vikarer og andre som oppholder seg på  KFF, gjelder regelen om taushetsplikt i Forvaltningsloven
§ 13a – 13f.

Personalet
har opplysningsplikt  til  sosialetjenesten og barrnevernstjenesten
etter barnehageloven §21 og §22

Skriftlige opplysninger/informasjon om barn på KFF oppbevares i elektronisk
arkiv og i henhold til arkivloven.  Når
barnet slutter vil skriftlige opplysninger slettes året etter at barnet har
sluttet. 

§ 15 POLITIATTEST 

Den som skal tilsettes hos oss må fremlegge politiattest etter Opplæringsloven
§10-9.§ 16
FASTSETTELSE/ENDRINGER AV VEDTEKTENE
 

Vedtektene fastsettes av barnehagens styre og kan endres av samme organ.

 

Notodden 11.05.2016

 

 

 

 Webløsning fra WebSys