Barnehagene:  Kattekleiv |  Villamoen  |  Trolldalen |  Sætrebo  | 
Kontakt oss
Postadresse: 
Kattekleiv barnehager as
Postboks 46
3671 NOTODDEN

Daglig leder:
Inger Lise Wølner
tlf: 90968719

Trolldalen tlf: 98 23 37 03

Kattekleiv tlf: 98 23 37 01

Villamoen tlf: 98 23 37 02

Sæterbo tlf: 98 23 37 05SÆTREBO


VEDTEKTER FOR SÆTREBO BARNEHAGE

[VEDTEKTER]

for Sætrebo & KattekleivGjeldende
fra april 2015

Vedtatt av styret 17.04.2015 i Kattekleiv Barnehager as
§ 1 EIERFORHOLD


Barnehagen eies av Remida as og drives av Kattekleiv
barnehager as.

Barnehageeierrollen ivaretas av det til enhver tids valgte styret i Kattekleiv
Barnehager as i henhold til de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter
for drift av barnehager og aksjeselskaper.§ 2 LOVVERK

Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager,
Rammeplanen, gjeldende forskrifter og retningslinjer, og ellers de til enhver
tid gjeldende lover og kommunale retningslinjer, barnehagens virksomhetsplan
(Langtidsplan) og barnehagens årsplan.

 § 3 FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig
utvikling. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en

oppdragelse i samsvar med FN`s konvensjon om barns rettigheter.

Barnehagen skal lære barna om tro og verdier på et generelt grunnlag, som
favner alle religioner og livssyn.

Opplæring til tro er ikke barnehagen, men hjemmets ansvar.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og
motarbeide alle former for diskriminering

(Lov om barnehager §1 )
§ 4 BARNEHAGENS INNHOLD

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, der Rammeplanen  gir retningslinjer for innholdet Barna skal
få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på
seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et
utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme
demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§ 5 FORELDRERÅD OG
SAMARBEIDSUTVALG
 

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et
samarbeidsutvalg.

For foreldrerådet og samarbeidsutvalget gjelder bestemmelser gitt i
barnehagelovens §4


 

§ 6 OPPTAKSMYNDIGHET

Opptaket av barn til barnehagen foretas i tråd med
barnehagens vedtekter av barnehagens daglige leder og virksomhetsleder. Klager
på vedtak rettes til samme instans samt kommunen. 

Alle godkjente barnehager i Notodden samarbeider om opptak av barn i hht
barnehageloven § 12.

Hovedopptak har søknadsfrist 1. mars. 

Løpende opptak utenom samordnet opptak foretas av daglig leder og
virksomhetsleder..

 § 7 OPPTAKSKRITERIER 

Barnehagene er nærmiljøbarnehager for barn tilhørende
skolekretsen til barnehagen.

Barn fra nærmiljøet prioriteres ved opptak så sant dette ikke får uheldige
følger for gruppesammensetningen.

Følgende
kriterier gjelder for tildeling av plass i barnehagen:1.  Barn med nedsatt
funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i hht. barnehageloven § 13.

2.  Barn det er fattet
vedtak om i forhold til lov om barnevernstjenester §§4-12 og §§4-4

3.  Barn som kommer
fra familier med store belastninger, slik som sykdom eller funksjonshemming
.

      (krav til dokumentasjon)

4Søsken av barn i barnehagen

5.  Barn av ansatte
dersom dette er viktig i ansettelsesøyemed

6.  Minoritetsspråklige
barn som har særlig behov for å styrke språkutvikling og integrering.

     Krav til dokumentasjon fra
helsestasjon, PPT eller flyktningmottak.

Overflytting fra en barnehage til en
annen.

Overflytting fra en barnehage til en annen foretas før
samordnet opptak og supplerende opptak.

Blant Kattekleiv barnehage as 
sine barnehager foretas dette uavhengig av eierskap.

§ 8 KLAGE PÅ OPPTAKET

I offentlige barnehager er opptaket regulert av Forskrift
til lov om barnehager, av 16.12.2005, og kan påklages. Klagen må fremsettes
skriftlig og frist er 3 uker etter mottatt melding. Klagen blir på nytt
behandlet av opptaksutvalget for endelig vedtak i kommunens klageorgan.§ 9 OPPTAKSPERIODE, OPPSIGELSE/ENDRING AV PLASS/ FERIEAVVIKLING

·  Barnehageåret starter 15.august og slutter 30.juni.

*   
Barn som
får tildelt plass beholder plassen frem til skolestart


*   
Juli er
feriemåned - Det må søkes særskilt om plass i feriebarnehagen som ligger på
Villamoen


     
 Alle barn 
må ha min 3 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren.


*   
Søknadsfrist
for et ferietilbud i juli må sendes til barnehagen innen utgangen av april


*   
Skolebarn
og barn som skal slutte / begynne i andre barnehager må betale for de dagene
som

        benyttes  etter 30.juni ut fra gjeldende dagspris.


*   
Oppsigelsestid
er 2 mnd


*   
Dersom et
barn skal slutte i barnehagen i løpet av året, må skriftlig oppsigelse sendes
barnehagen

        eller  legges inn på www.kattekleiv.no innen den
første to måneder før barnet tas ut.


*   
Plassen kan
ikke sies opp etter 1.mai, slike tilfeller kreves betaling ut barnehageåret.


*   
Ved
oppsigelse av barnehageplass i tidsrommet 1.juli - 1. august kreves betaling
for september.

 

§ 10 ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID

Barnehagen
er åpen fra kl. 06.45 til kl. 16.30 mandag til fredag.

Barnehagen er stengt på helligdager.

Barnehageåret starter 15. august.

§ 11
BARNEHAGEÅRET


Barnehagene følger barnehageruta, med nytt barnehageår fra 15. august.

Det er satt opp 5 dager per barnehageår til pedagogisk planlegging og
kompetanseheving. Barnehagene er da stengt. Barnehagene er også stengt på lille
julaften, jul- og nyttårsaften, og på onsdag før skjærtorsdag.

I juli vil det være organisert ett
felles sommer barnehage på  Villamoen
barnehage.

De som har bruk for slik plass melder behov til virksomhetsleder.

§ 12 FERIE.

Barn har 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, jf. juli som er
betalingsfri måned. 3 av ferieukene skal avvikles mellom 15. juni og 15.
august. Skriftlig melding om ferie (bindende) leveres barnehagen innen 1. mai.
For barn som skal begynne på skolen slutter barnehageåret 30. juniBarnehagen holder stengt Lillejulaften, (23 desember), Julaften, (24 desember),
nyttårsaften (31. desember) dersom disse faller på en hverdag, samt på onsdag
før skjærtorsdag.

I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og
planleggingsdager.


Disse forsøkes avviklet i forbindelse med kommunens planleggingsdager for
grunnskolen.

Foresatte vil senest 1 måned før bli orientert skriftlig om stenging i denne
forbindelse.§ 13 FORELDREBETALING

*   betalingssatsene følger Stortingets vedtak om
maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager


*  
En
forutsetning for å kunne benytte ferietilbudet kostnadsfritt er at barnet skal
ha et barnehagetilbud

       fra nytt barnehageår som
starter 15.august.


*  
En
forutsetning for å benytte sommerferietilbudet er at barnehageplass for
inneværende

       barnehageår er betalt.


Det gis 30%
søskenmoderasjon for barn nr.2


Det gis 50%
søskenmoderasjon for barn nr. 3 eller flere


Søskenmoderasjon
gis også dersom søsknene går i forskjellige barnehager.


Søskenmoderasjon
tildeles til det barnet med lavest plass- %.


Matpenger betales i tillegg til foreldrebetaling - betalingen følger
selvkostprinsippet

Manglende
betaling (mer enn 2 mnd restanse) kan medføre at barnet mister plassen,
ikke får starte opp på et nytt barnehageår eller får mulighet til å benytte
ferietilbudet før ubetalte regninger er betalt.

Foreldre får skriftlig og muntlig melding om dette.

Kommune har
ordninger for foreldre med lav betalingsevne (jfr. Lov om sosiale
tjenester og Folketrygden). § 14 BARNS SYKDOM


Barnehagestyrer avgjør, i samråd med foreldre, om barnet
p.g.a. sykdom ikke kan være i barnehagen. Dette er av hensyn til barnet selv
og/eller de andre barna. Ved ulykke, sykdom og mistanke om sykdom kontakter
styrer lege ved behov. Foreldre skal varsles snarest uten ubegrunnet opphold.
§ 15 LEKE- og OPPHOLDSAREAL .

Barnehagen følger Notodden Kommune sin veiledende norm for
lekeareal inne og ute. Inne arealet er i følge loven 4m² netto pr. barn over 3
år, og 5,3 for barn under 3 år. Arealutnyttelsen tar utgangspunkt i
de rom som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter.
§ 16 FORVALTNING/ADMINISTRASJON

Barnehagen har tilsatt en virksomhetsleder som
barnehageeiers representant på arbeidsplassen

jf § 17, Lov om barnehager.

Barnehagene i Kattekleiv Barnehage as har en felles administrasjon bestående av
daglig leder, styrer,  en
virksomhetsleder fra hvert hus  og en
kontorhjelp.
§ 17 STYRINGSVERK

Barnehagen skal ha et foreldreråd som består
av alle foreldre/foresatte til barn i den enkelte barnehage. Foreldrerådet
velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU).

Roller og oppgaver til foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU) følger de til
enhver tid gjeldende lov og forskrifter, jf. §4 i barnehageloven.
Lokal virksomhetsleder har møte-, tale- og forslagsrett og
er sekretær for SU. Barnehagens styre er overordnet SU og SU må rette seg etter
de vedtak som til enhver tid blir gjort gjeldende. Barnehageeier kan delta i
den enkelte barnehages samarbeidsutvalg og har møte- og uttalerett. SU fatter
vedtak om den lokale barnehageenhetens årsplan.
§ 18 INTERNKONTROLL – HMS

Hver barnehage har et internkontrollsystem som dokumenterer
at helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på de områder
internkontrollforskriftene er gjort gjeldende.

Barnehagen har et internkontrollsystem i henhold til forskrift om Miljørettet
helsevern i skole og barnehage.
§ 19 TAUSHETSPLIK OG OPPLYSNINGSPLIKT 

Personalet i barnehagen har taushetsplikt  etter reglene som gjelder i forvaltningsloven
§13.

Personalet har opplysningsplikt  til  sosialetjenesten og barrnevernstjenesten
etter barnehageloven §21 og §22

Skriftlige opplysninger/informasjon om barn i barnehage oppbevares i
elektronisk arkiv og i henhold til arkivloven. 
Når barnet slutter i barnehagen vil skriftlige opplysninger slettes året
etter at barnet har startet på skolen.
 § 20 HELSEOPPLYSNINGER

Foreldrene er pliktig til snarest mulig å melde fra til
barnehagen dersom barnet er syk. Barn som er for syke til å ha nytte av
oppholdet holdes hjemme.

§ 21 FASTSETTELSE/ENDRINGER AV
VEDTEKTENE


Vedtektene fastsettes av barnehagens styre og kan endres av
samme organ.
 


Webløsning fra WebSys